0118 436 705 post@styl.nl

Privacy verklaring

Styl voor vormgeving

Styl voor Vormgeving is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring.

In dit Privacybeleid wordt het volgende uitgelegd: 

 1. Welke informatie wij verzamelen en waarom
 2. Hoe we die informatie gebruiken
 3. Uw / jouw keuzemogelijkheden en rechten

 

Contactgegevens:

Styl voor Vormgeving
Breeweg 36
4335 AR Middelburg

Tel.: +31 118 436705
@ : post@styl.nl
https://styl.nl

Persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken

1

We kunnen jouw persoonsgegevens op de volgende manieren verzamelen, opslaan, overdragen en verwerken:

 

 • Wanneer je het contactformulier op onze website (nl) invult
 • Wanneer je ons telefonisch benadert
 • Wanneer je ons een e-mail of brief stuurt, om welke reden dan ook
 • Wanneer je ons via sociale media benadert
 • Wanneer je een afspraak met ons maakt
 • Wanneer je ons foto’s en andere afbeeldingen stuurt of die door ons laat maken van jezelf of personeel etc.
 • Wanneer je ons producten en of diensten laat maken of leveren waarin persoonsgegevens zijn verwerkt

 

Een overzicht van gegevens die we doorgaans nodig hebben:

 

 • Identiteitsgegevens(voor-, achternaam, voorletters, geslacht, geboortedatum, titel, foto’s en gebruikersnaam).
 • Contactgegevens (adres, bezorgadres, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummers, locatiegegevens en socialemediaprofielen).
 • Technische gegevens(inloggegevens, browsertype en –versie, besturingssysteem, platform en andere technologieën of gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht).
 • Overige gegevens (zoals KvK-nr., rekeninggegevens etc. die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht).

 

We verzamelen en verwerken alleen persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt en we verwerken en delen deze gegevens altijd alleen met derden (zoals drukkers, beletteraars, hostingpartijen etc.) met jouw toestemming en alleen om onze overeenkomst te kunnen uitvoeren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

2

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en/of diensten bij je af te leveren
 • Het afhandelen van je betaling
 • Voor de uitvoering van onze overeenkomst

 

 

Op basis van welke grondslag  

We mogen jouw persoonsgegevens alleen gebruiken als de wet ons daarvoor toestemming geeft.

Dit doen we alleen om onze overeenkomst te kunnen uitvoeren (grondslag ‘uitvoeren van overeenkomst’) en voor het uitvoeren van de boekhouding volgens eisen van de Belastingdienst (grondslag ‘wettelijke verplichting’).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker/persoon ouder is dan 16 jaar. Daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Styl voor Vormgeving bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Geautomatiseerde besluitvorming

Styl voor Vormgeving neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Styl voor Vormgeving) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Styl voor Vormgeving verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Styl voor Vormgeving blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Styl voor Vormgeving gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smart Phone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Een overzicht van de cookies die we plaatsen:

Cookie

Soort

Entiteit

Doel

Bewaartermijn

Google Analytics

_ga; _gid; _gali;

Analytisch

Google LLC, Amerika

PrivacyShield Privacyverklaring

Cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. We hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we:

– een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;
– Google alleen gemaskeerde IP- adressen geven;
– verder geen gegevens delen met Google; en
– we Google niet toegestaan hebben deze data met andere Google diensten te delen.

Maximaal 2 jaar

Uw/jouw keuzemogelijkheden
en rechten

3

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Styl voor Vormgeving en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar post@styl.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We zullen zo snel mogelijk reageren op jouw verzoek, maar in ieder geval binnen vier weken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Styl voor Vormgeving neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via post@styl.nl.

Gegevensbescherming 

We hebben gepaste beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, op ongeautoriseerde wijze worden gebruikt of gelezen, worden gewijzigd of in de openbaarheid komen. Bovendien beperken we de toegang tot jouw gegevens tot de eventuele werknemers, onderaannemers en andere derden die een bedrijfsmatige reden hebben om die gegevens te gebruiken. Ze verwerken jouw gegevens alleen als wij ze daartoe opdracht hebben gegeven en zijn verplicht jouw gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Een klacht indienen 

Styl voor Vormgeving wil je er tevens nog op wijzen dat je de mogelijkheid hebt, als je ontevreden bent over hoe wij je persoonsgegevens hebben gebruikt, om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

We zouden het waarderen als je ons eerst de kans geeft eventuele fouten recht te zetten voordat je de Autoriteit Persoonsgegevens inschakelt.